Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Dla właścicieli gruntów

Działki położone na trasie nowobudowanego odcinka linii

W oparciu o wytyczoną przez projektantów trasę linii określa się wszystkie działki, których obszar zarówno całkowicie, jak i częściowo, znajduje się w pasie technologicznym (obszar po 35 m od osi linii o napięciu 400 kV), a następnie pozyskuje się wypisy z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwa powiatowe. Dysponując uzyskaną w taki sposób bazą danych właścicieli działek, zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne, przedstawiciele Inwestora wiedzą do kogo należy dotrzeć z propozycją zawarcia stosownych umów, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Etapy kontaktu z przedstawicielami Inwestora - dokumenty proponowane do podpisania:

  • umowa cywilno-prawna, to dokument ustalający wzajemne relacje Inwestora linii z właścicielem nieruchomości i określający zobowiązania stron, w tym wysokość odszkodowania / wynagrodzenia z tytułu budowy linii i terminy wypłaty. Po zawarciu umowy Inwestor nabywa prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. może występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę linii,
  • oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu składane jest w obecności notariusza i ma na celu ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości prawa Inwestora do budowy i utrzymania urządzeń energetycznych oraz dojazdu do nich w razie wystąpienia awarii bądź konieczności remontu czy modernizacji linii (statystycznie raz na kilkadziesiąt lat). Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone: Inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.

Wycena nieruchomości

W częściach nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii, zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, wprowadza się ograniczenia dotyczące ich użytkowania. Dotyczą one tylko i wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Oznacza to m.in., że w odległości powyżej 35 m od osi linii można wznosić budynki mieszkalne i gospodarcze.

Ograniczenia te powodują obniżenie wartości nieruchomości i są przedmiotem wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzone przez biegłych operaty, stanowią podstawę do wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości położonych w pasie technologicznym budowanego odcinka linii. Sposób wyceny uzależniony jest m.in. od dotychczasowego przeznaczenia działki, powierzchni nieruchomości w pasie technologicznym i rodzaju użytku. Na wysokość przyznanego odszkodowania w znacznym stopniu wpływa fakt czy na nieruchomości stanie słup, czy będą nad nią zawieszone przewody linii.