Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Budowa linii Pątnów - Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w dniu 10 września 2021 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to 70 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 728,16 mln zł.

Cel

Celem Projektu jest poprawa pewności zasilania obszaru północnej Polski, w tym w szczególności rejonu Bydgoszczy, stworzenie warunków do wyprowadzenia mocy ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych oraz eliminacja zagrożenia utraty stabilności pracy KSE.

Efekty

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Pątnów - Jasiniec, której trasa przebiega na terenie województw kujawsko - pomorskiego oraz wielkopolskiego. Szacowana długość trasy linii, w odniesieniu do torów prądowych wraz z wprowadzeniami, wynosi w przybliżeniu 222 km.

Projekt obejmuje również budowę rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie budowy rozdzielni 400 kV w technologii typu GIS, dostawę wymaganych urządzeń i aparatury oraz montaż kompletnej rozdzielni, wykonanie z niej wyprowadzeń liniowych oraz stanowiska autotransformatora. Stacja zlokalizowana jest w województwie kujawsko - pomorskim.

Dodatkowo rozbudowywana jest rozdzielnia 400/220/110 kV w stacji Pątnów wraz z wprowadzeniem do niej linii 400 kV Kromolice - Pątnów, w ramach której przewiduje się między innymi wykonanie prac w zakresie rozbudowy rozdzielni w technologii typu GIS w dotychczasowym budynku, budowę nowej części rozdzielni GIS 400 kV wraz z wyposażeniem, budowę nowego stanowiska autotransformatora, wykonanie powiązań rozdzielni z liniami 400 kV Kromolice - Pątnów i 400 kV Jasiniec - Pątnów, budowę rozdzielni GIS 110 kV wraz z wyposażeniem. Stacja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim.

Po zrealizowaniu Projektu, wraz z pozostałą rozbudową sieci przesyłowej na północy Polski, możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych do budowy morskich farm wiatrowych Baltica oraz Bałtyk Środkowy, przy zachowaniu bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju i niezawodnej pracy sieci.

Pośrednim celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego. Wybudowanie połączenia liniowego będzie mogło realizować przesył mocy w chwili dokonania wyłączeń wymuszonych modernizacją powiązanych linii 220 kV. W przypadku wybudowania linii 400 kV Jasiniec-Pątnów znacząco poprawią się również możliwości przesyłowe KSE w regionie.