Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja procedur planistycznych

2017-11-29

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kontynuowane są prace planistyczne w zakresie budowy linii:

  • 6 listopada Urząd Miasta Konina zakończył procedurę zbierania wniosków do MPZP,
  • Gmina Kazimierz Biskupi jest na etapie uzgadniania i opiniowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

20 listopada 2017 roku odbyło się również posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Kazimierz Biskupi, która pozytywnie zaopiniowała projekt MPZP. Obecnie projekt MPZP jest na etapie opiniowania i uzgodnień, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.