Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Komunikacja społeczna

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów stanowi jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. Wraz z planowanym do realizacji wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów, będą kolejnym krokiem w stronę ulepszenia sieci przesyłowej.

O postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce Aktualności. Mamy nadzieję, że transparentność naszych działań pozwoli terminowo ukończyć przedmiotowe zadanie, a Państwu zapewni możliwość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym.

Jednym z narzędzi komunikacji społecznej będzie broszura informacyjna dedykowana tej inwestycji.

Broszura o inwestycji

Będzie zawierała interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji:

  • kto jest kim w inwestycji,
  • znaczenie planowanej inwestycji,
  • wpływ inwestycji na środowisko,
  • strona internetowa inwestycji,
  • FAQ.

Od momentu wydania publikacji będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędu Gminy, jak i pracowników Wykonawcy. Broszura pojawi się również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Materiały do pobrania.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego oraz społecznościami lokalnymi i prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania wszystkich stron procesu inwestycyjnego.