Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Najczęściej zadawane pytania

Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt w pobliżu stacji?

Tak. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 100 stacji elektroenergetycznych, lokalizowanych głównie na terenach rolniczych i leśnych. Do tej pory nie stwierdzono, by wypas zwierząt w pobliżu stacji miał na nie jakikolwiek negatywny wpływ.

Czy linia albo stacja zakłócają odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego?

Nie. Ani linia, ani stacja w żaden sposób nie zakłócają sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól w tym przypadku jest bardzo niska.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji Pątnów, zapewnione zostanie stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy słupy energetyczne ściągają pioruny?

Nie. Nowoczesna linia wysokiego napięcia wyposażona jest w przewody odgromowe, dzięki którym jest ona chroniona przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest także obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.

Czy teren pod linią będzie można użytkować?

Tak, z pewnymi ograniczeniami. W 70-cio metrowym pasie technologicznym pod linią nie będzie można wznosić budynków mieszkalnych i gospodarczych; wykonywać nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 metry wysokości. Pod linią elektroenergetyczną można pracować maszynami rolniczymi z zachowaniem należytego bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów BHP.

Czy uprawy pod linią będą rosły normalnie?

Tak. Linia nie ma wpływu na wzrost upraw.

Czy w pobliżu stacji elektroenergetycznej nadal będzie można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak. Nie zaobserwowano żadnego wpływu stacji elektroenergetycznych na pracę urządzeń rolniczych.

Czy za zniszczenia powstałe w trakcie prac będą wypłacane odszkodowania?

Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku prowadzonych prac, właścicielom gruntów należy się odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu. Za wszelkie kontakty z właścicielami nieruchomości odpowiedzialni są pracownicy Głównego Wykonawcy realizującego przedmiotowe zadanie.

Jaka będzie długość budowanego odcinka linii?

Szacowana długość planowanego do budowy odcinka linii wynosi ok. 5 km.

Na kiedy planowane jest zakończenie realizacji inwestycji?

Realizacja prac związanych z budową linii ma się zakończyć we wrześniu 2020 roku, natomiast związanych z rozbudową stacji – w listopadzie 2020 roku.