Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Oddziaływanie na środowisko

Ochrona środowiska

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Najbliżej zlokalizowane tereny podlegające ochronie to:

 • Obszary Natura 2000: Puszcza Bieniszewska, Ostoja Nadwarciańska oraz Dolina Środkowej Warty,
 • Rezerwaty przyrody: Mielno i Sokółki,
 • Obszary Chronionego Krajobrazu: Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Ponad to inwestycja planowana jest w granicach obszaru „ważnego dla ptaków”: „Jezioro konińskie i stawy Gosławice”.

Realizacja rozbudowy stacji elektroenergetycznej Pątnów oraz budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku od projektowanego słupa nr 10 do istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV na terenie SE Pątnów, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla budowy nowego odcinka linii uzyskano już taką decyzję. Zawiera ona szereg wskazań minimalizujących możliwy negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko. Ze względu na lokalizację fragmentu linii na terenie jeziora Gosławskiego, Wykonawca zobowiązany został do zamontowania ostrzegaczy na wieżyczkach i przewodach odgromowych, określono również rodzaj i metodę wykonania fundamentów w dnie jeziora.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki drzew i krzewów, a jej wykonanie oraz prowadzenie innych prac budowlanych (np. lokalizacja dróg dojazdowych, placów budowy, posadowienie słupów), poprzedzi kontrola terenu, w obrębie którego planowane są roboty (pod kątem występowania gatunków grzybów, roślin i siedlisk chronionych oraz zwierząt objętych ochroną). Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w pobliżu prowadzonych działań, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla ochrony płazów omijane będą niewielkie zbiorniki wodne, wykopy zaś zostaną odpowiednio wygrodzone i skontrolowane. Po zakończeniu budowy tereny przyległe, jak również obszary baz materiałowych i zaplecza budowy, zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

W przypadku przebudowy stacji elektroenergetycznej Pątnów, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie przez Wykonawcę pozyskana w toku realizacji spraw formalnoprawnych. Tu wszystkie prace odbywać się będą w granicach istniejącej stacji i nie obejmą nowych, nie przekształconych terenów.

Również w czasie eksploatacji, inwestycja będzie spełniała wszystkie obowiązujące wymogi i normy prawne.

Głównymi aktami prawnymi, poprzez które organy administracji rządowej i samorządowej, ale również organizacje ekologiczne czy społeczności lokalne, mogą kontrolować poprawność przebiegu procesu inwestycyjnego, są:

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z dnia 30 października 2003 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne ma dwie niezależne od siebie składowe: elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne (E) mierzy się w kV/m (kilowolt/metr). Wytwarza je każdy obwód elektryczny pod napięciem – np. podłączona do gniazda elektrycznego, ale nie włączona lampka nocna. Kiedy lampka zostanie włączona, przez obwód popłynie prąd elektryczny, czego efektem będzie emisja pola magnetycznego, które mierzy się w A/m (amper/metr).

Wartości pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie jedne z najbardziej rygorystycznych norm ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w Polsce dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

 • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej,
 • dla miejsc dostępnych dla ludności: odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Linie przesyłowe są jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. Warto wiedzieć, że są to pola niskiej częstotliwości 50 Hz (herców), takie same jak wytwarzane przez np. odkurzacz, pralkę czy żelazko, czyli urządzenia elektryczne używane w każdym domu.

Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m) Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz E (kV/m)
Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m) Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz H (A/m)

Hałas

Linie elektroenergetyczne są źródłem specyficznego rodzaju hałasu, który osiąga największe poziomy emisji wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (mżawka, lekki deszcz, sadź).

Dopuszczalne przepisami poziomy hałasu dla takich obiektów w środowisku, różnią się w zależności od specyfiki terenu, pory dnia oraz warunków atmosferycznych i wynoszą od 44 dB (decybeli) w nocy do 55 dB w ciągu dnia. Dla porównania, 55 dB to wartość odpowiadająca normalnej rozmowie towarzyskiej.

Wieloletnie badania poziomów hałasu linii elektroenergetycznych wskazują, że wartości określone w normach nie są przekraczane. Dodatkowo inwestorzy linii wprowadzają nowoczesne rozwiązania, które mają zapobiegać emisji hałasu, jak np. stosowanie przewodów wiązkowych i wysokiej jakości osprzętu.

Głównym źródłem hałasu na stacji są:

 • transformatory wyposażone w wentylatory służące do ich chłodzenia,
 • zjawisko ulotu*,
 • wyładowania powierzchniowe występujące na izolatorach.

Transformatory generują stały dźwięk, zwiększający swoje natężenie po włączeniu wentylatorów. Natomiast dźwięk związany ze zjawiskiem ulotu nasila się w czasie złej pogody (mżawka, słaby deszcz). Jednak w żadnym przypadku, natężenie generowanego hałasu nie przekracza dopuszczalnych przepisami norm, o których mowa powyżej.

W trakcie prac uciążliwy może być pojawiający się okresowo hałas wynikający z wykorzystania sprzętu budowlanego. Ponadto nastąpi nasilenie ruchu pojazdów związane z transportem materiałów i urządzeń na miejsce prac. Jednak przy prawidłowo i sprawnie prowadzonych robotach oddziaływanie będzie krótkookresowe i nie będzie miało większego znaczenia dla środowiska.

*Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Największą intensywność tego zjawiska obserwuje się w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak lekki deszcz, mżawka czy sadź.

Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć Hałas wywoływany przez linie przesyłowe najwyższych napięć