Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja procedur planistycznych

2017-11-29

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kontynuowane są prace planistyczne w zakresie budowy linii:

  • 6 listopada Urząd Miasta Konina zakończył procedurę zbierania wniosków do MPZP,
  • Gmina Kazimierz Biskupi jest na etapie uzgadniania i opiniowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

20 listopada 2017 roku odbyło się również posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Kazimierz Biskupi, która pozytywnie zaopiniowała projekt MPZP. Obecnie projekt MPZP jest na etapie opiniowania i uzgodnień, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stan prac realizacyjnych

2017-10-31

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że trwa przygotowanie terenu pod budowę budynku GIS 110 kV. Wykonano przebudowę wprowadzenia linii 110 kV Konin, Walcownia oraz Janikowo i Pakość do SE Pątnów.

W zakresie linii Konin i Walcownia wykonano przebudowę wprowadzenia napowietrznego poprzez nowe bramki liniowe 110 kV.

Dla linii Janikowo i Pakość wybudowano systemy kablowe 110 kV od nowych bramek liniowych do istniejących odłączników.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miasta Konina

2017-10-06

Rada Miasta Konina uchwałą nr 555 z dnia 30 sierpnia 2017 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 ...

Gmina Kazimierz Biskupi uchwaliła MPZP dla terenu stacji

2017-09-11

31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr XLIV/370/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi.

Obszar objęty planem stanowi część terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Miasto Konin sporządzi MPZP dla linii 400 kV

2017-09-11

30 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Konina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów.

Wykonanie uchwały - która wchodzi w życie z dniem podjęcia - zostało powierzone Prezydentowi Miasta Konina.

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Gminy Kazimierz Biskupi

2017-08-23

22 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice – Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi.

Do 21 września 2017 roku zainteresowani mogą składać wnioski do wyłożonej dokumentacji. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, Plan Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl.

...

Przystąpienie do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Kazimierz Biskupi

2017-08-18

11 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Kazimierz Biskupi w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi.

Do 10 września 2017 roku zainteresowani mogą składać wnioski do wyłożonej dokumentacji. Muszą one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.

Wyłożenie projektu MPZP w Gminie Kazimierz Biskupi

2017-07-25

Do 2 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

 ...

Realizacja procedur planistycznych

2017-06-30

W dniu 29 czerwca 2017 roku radni Gminy Kazimierz Biskupi podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

  • Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi (uchwała nr XLIII/359/17),
  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolic - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi (uchwała nr XLIII/360/17).

Stan realizacji prac

2017-05-25

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 17 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do wskazanych w ustawie organów o opinie i uzgodnienia w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla SE Pątnów. W następnym etapie projekt Planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W najbliższym czasie zainicjowana zostanie również procedura planistyczna dla odcinka linii 400 kV Kromolice-Pątnów.