Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Postępy w realizacji zadania - lipiec 2022 r.