Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac

2017-05-25

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 17  pkt. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do wskazanych w ustawie organów o opinie i uzgodnienia w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla SE Pątnów. W następnym etapie projekt Planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W najbliższym czasie zainicjowana zostanie również procedura planistyczna dla odcinka linii 400 kV Kromolice-Pątnów.