Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

2018-08-07

Ponownie do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice - Pątnów, w obrębie geodezyjnym Kamienica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 16 sierpnia do 13 września 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, w godzinach jego urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 6 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, o godz. 10:00.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Składana uwaga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres;
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.