Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Gmina Kazimierz Biskupi uchwaliła MPZP dla terenu stacji

2017-09-11

31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr XLIV/370/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi.

Obszar objęty planem stanowi część terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.