Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Gminy Kazimierz Biskupi

2017-08-23

22 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice – Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi.

Do 21 września 2017 roku zainteresowani mogą składać wnioski do wyłożonej dokumentacji. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, Plan Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.