Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Przystąpienie do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Kazimierz Biskupi

2017-08-18

11 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Kazimierz Biskupi w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi.

Do 10 września 2017 roku zainteresowani mogą składać wnioski do wyłożonej dokumentacji. Muszą one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.