Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Album - Postęp prac w projekcie - listopad 2022 r.