Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Zmiana SUiKZP Gminy Kazimierz Biskupi

2018-06-05

Uchwałą nr LVIII/472/2018 Rada Gminy Kazimierz Biskupi przyjęła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi.

Przedmiotem niniejszej zmiany jest m.in. korekta trasy projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kromolice – Pątnów.