Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Gmina Kazimierz Biskupi wykłada projekty MPZM do publicznego wglądu

2018-03-07

W Gminie Kazimierz Biskupi do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach, odbędzie się 21 marca 2018 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu.

Uwagi do projektów planów należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Składana uwaga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres,
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi.