Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Konina

2018-03-07

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów.

W dniach od 14 marca do 12 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w wyżej wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 10:00.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2018 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przekazane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Składana uwaga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres,
  • oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.