Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miasta Konina

2017-10-06

Rada Miasta Konina uchwałą nr 555 z dnia 30 sierpnia 2017 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,
  • adres wnioskodawcy,
  • przedmiot wniosku,
  • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.