Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Miasto Konin sporządzi MPZP dla linii 400 kV

2017-09-11

30 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Konina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów.

Wykonanie uchwały - która wchodzi w życie z dniem podjęcia - zostało powierzone Prezydentowi Miasta Konina.