Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Wyłożenie projektu MPZP w Gminie Kazimierz Biskupi

2017-07-25

Do 2 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, ul. Plac Wolności 1, wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, zarówno do projektu planu, jak i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należny wnosić na piśmie do Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, na adres: ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2017 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi złożone w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.