Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Realizacja procedur planistycznych

2017-06-30

W dniu 29 czerwca 2017 roku radni Gminy Kazimierz Biskupi podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia:

  • Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolice - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze gminy Kazimierz Biskupi (uchwała nr XLIII/359/17),
  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przebiegu linii 400 kV relacji Kromolic - Pątnów wraz z pasem technologicznym w obrębie geodezyjnym Kamienica oraz wybranych terenów na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi (uchwała nr XLIII/360/17).