Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Gmina Kazimierz Biskupi wykłada projekty MPZM do publicznego wglądu

2018-03-07

W Gminie Kazimierz Biskupi do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Kazimierz Biskupi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonych do wglądu dokumentach, odbędzie się 21 marca 2018 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu.

...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP miasta Konina

2018-03-07

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów.

W dniach od 14 marca do 12 kwietnia 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w wyżej wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 10:00.

...

Gmina Kazimierz Biskupi wykłada projekt SUiKZP do publicznego wglądu

2018-02-06

W Gminie Kazimierz Biskupi do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 15 lutego do 16 marca 2018 roku istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, w godzinach pracy Urzędu.

...

Stan prac na stacji

2018-01-23

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach rozbudowy stacji 400/220/110 kV Pątnów, rozpoczęto prace konstrukcyjne budynku GIS 110 kV.

Wykonano wykop o głębokości 1 m, w którym trwa montaż ścianek szczelnych. Warto podkreślić, że z uwagi na bardzo małe odległości do istniejącej infrastruktury, do wciskania ścianek szczelnych wykorzystywana jest metoda bezwibracyjna (metoda statycznego wciskania ścianki). Metoda ta składa się z dwóch faz:

...

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Pozwolenie na budowę

2017-12-18

14 grudnia 2017 r. Decyzja Nr 256/17 wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów część I, zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr: 89/10, 89/17, obręb 0016 Pątnów, jednostka ewidencyjna 306201_1 Miasto Konin, stała się ostateczna.

Realizacja procedur planistycznych

2017-11-29

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kontynuowane są prace planistyczne w zakresie budowy linii:

  • 6 listopada Urząd Miasta Konina zakończył procedurę zbierania wniosków do MPZP,
  • Gmina Kazimierz Biskupi jest na etapie uzgadniania i opiniowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

20 listopada 2017 roku odbyło się również posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy Kazimierz Biskupi, która pozytywnie zaopiniowała projekt MPZP. Obecnie projekt MPZP jest na etapie opiniowania i uzgodnień, wymaganych zgodnie z art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stan prac realizacyjnych

2017-10-31

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że trwa przygotowanie terenu pod budowę budynku GIS 110 kV. Wykonano przebudowę wprowadzenia linii 110 kV Konin, Walcownia oraz Janikowo i Pakość do SE Pątnów.

W zakresie linii Konin i Walcownia wykonano przebudowę wprowadzenia napowietrznego poprzez nowe bramki liniowe 110 kV.

Dla linii Janikowo i Pakość wybudowano systemy kablowe 110 kV od nowych bramek liniowych do istniejących odłączników.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miasta Konina

2017-10-06

Rada Miasta Konina uchwałą nr 555 z dnia 30 sierpnia 2017 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 ...

Gmina Kazimierz Biskupi uchwaliła MPZP dla terenu stacji

2017-09-11

31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Kazimierz Biskupi podjęła uchwałę nr XLIV/370/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi.

Obszar objęty planem stanowi część terenu stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.