Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.

W ostatnich tygodniach w budynku nowej nastawni m.in.:

 • realizowano prace rozruchowe w pomieszczeniu przekaźnikowni dla pól rozdzielni 110 kV GIS – sekcja A pola od 1 do 11 oraz sekcja B pola od 16 do 19;
 • rozmieszczono światłowody pomiędzy szafami przekaźnikowymi;
 • ułożono kable sterownicze pomiędzy rozdzielnią SN2 a szafami przekaźnikowymi.

...

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-08-21

Szanowni Państwo!

W ciągu ostatnich tygodni na terenie stacji Pątnów kontynuowano prace budowlano-montażowe. W budynku nowej nastawni, w pomieszczeniu przekaźników dla pól rozdzielni 110 kV GIS - sekcja A, przeprowadzono rozruch i okablowano szafy napięcia gwarantowanego. Na terenie napowietrznej rozdzielni 110 kV zakończono montaż głowic napowietrznych i konektorowych w polach linii 110 kV Walcownia-Konin oraz wykonano pomiary niskonapięciowe przedmiotowej linii.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-24

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na rozdzielni GIS 110 kV kontynuowano układanie kabli 110 kV oraz montaż głowic napowietrznych i wewnętrznych,

W akumulatorowni rozdzielni 400 kV rozpoczęto prace budowlane, a na Jeziorze Gosławskim w dalszym ciągu prowadzone są prace fundamentowe związane z budową słupów dla linii 400 kV.

Stan prac na inwestycji

2019-06-28

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach Wykonawca kontynuował szereg prac na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zakończono m.in. montaż nowych linii kablowych wraz z głowicami kablowymi dla pól Janikowo i Pakość oraz wykonano pomiary wysokonapięciowe kabli 110 kV.

W nowym budynku nastawni zamontowano m.in. nastepujace elementy:

 • transformatory SN/nn w komorach;
 • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1, TPW2, TPW3;
 • wykonano prace związane z przygotowaniem do uruchomienia rozdzielni 6 kV.

Miło nam również poinformować, że zakończono budowę drogi dojazdowej i nabrzeża oraz rozpoczęto prace związane z wykonaniem palowania pod fundamenty dla słupów na Jeziorze Gosławskim.

Zaawansowanie prac na zadaniu

2019-05-28

Szanowni Państwo!

W minionym okresie Wykonawca kontynuował prace budowlano-montażowe na terenie budynku rozdzielni 110 kV GIS. Zamontowano m.in. nowe linie kablowe dla pól Janikowo i Pakość oraz głowice konektorowe dla nowych kabli 110 kV.

Z kolei w nowym budynku nastawni zamontowano m.in. następujące elementy:

 • transformatory SN/nn;
 • rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1,TPW2, TPW3;
 • szafy pomiaru energii;
 • agregaty do klimatyzatorów na zewnątrz budynku;
 • klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach.

...

Postępy w realizacji zadania

2019-04-29

Szanowni Państwo!

W minionym okresie Wykonawca zakończył montaż kabli sterowniczych i zasilających miedzy budynkiem rozdzielni 110 kV GIS a nową nastawnią.

W nowopowstałym budynku nastawni wykonano m.in. następujące prace:

 • zamontowano transformatory SN/nn w komorach oraz rozdzielnice nn w pomieszczeniach TPW1, TPW2, TPW3;
 • uruchomiono baterie 220V wraz z rozdzielnią 220V;
 • zamontowano rozdzielnicę SN 6 kV w pomieszczeniu TPW3;

...

Stan prac na inwestycji

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W ostatnim czasie uruchomiono sterowanie urządzeniami rozdzielni 110 kV GIS, kontynuowano prace związane z układaniem i montażem okablowania między szafami LCC a GIS. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z rozprowadzeniem kabli zasilających i sterowniczych między budynkiem rozdzielni i nowej nastawni.

...

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Na przestrzeni ostatnich tygodni Wykonawca realizował prace związane z montażem i okablowaniem szaf LCC oraz układaniem kabli zasilających i sterowniczych między budynkiem rozdzielni 110 kV GIS a budynkiem nowej nastawni. Ponadto, w samym budynku nowej nastawni, trwają między innymi prace rozruchowe zamontowanej rozdzielnicy potrzeb własnych oraz układanie kabli sterowniczych i zasilających do nowych urządzeń w pomieszczeniach nastawni.

Stan prac na inwestycji

2019-01-28

W mieście Konin oraz gminie Kazimierz Biskupi podczas jesiennych wyborów samorządowych wyłoniono nowych włodarzy. Mając na celu zarówno nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi kadencji na lata 2018-2023 w zakresie przedmiotowej inwestycji, jak i wypracowanie zasad wymiany informacji oraz procesu uzgodnień podczas wykonywania niezbędnych czynności proceduralnych, Wykonawca zorganizował spotkania inicjujące. Przedstawił Inwestora i Wykonawcę, omówił zakres realizowanej inwestycji oraz zreferował stan zaawansowania prac na zadaniu.

Efektem spotkań jest włączanie się władz samorządowych w proces komunikacji społecznej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

Stan realizacji prac

2018-12-18

Szanowni Państwo, w minionych tygodniach w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zakończono montaż rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielnice napełniono gazem SF6 oraz wykonano pomiary wewnętrzne. Sukcesywnie są również montowane szafy LCC w rozdzielni oraz układane jest okablowanie.

Zakończono również prace budowlane na obszarze pomiędzy budynkiem nowej nastawni a budynkiem GIS 110 kV w zakresie budowy:

...