Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
400/220/110 kV Pątnów

Aktualności

Stan realizacji prac

2017-05-25

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 17 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do wskazanych w ustawie organów o opinie i uzgodnienia w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla SE Pątnów. W następnym etapie projekt Planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

W najbliższym czasie zainicjowana zostanie również procedura planistyczna dla odcinka linii 400 kV Kromolice-Pątnów.

Realizacja procedury planistycznej

2017-04-26

24 kwietnia 2017 roku Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna gminy Kazimierz Biskupi pozytywnie zaopiniowała projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu SE Pątnów. Projekt planu zostanie teraz skierowany do uzgodnień i opiniowania.

Status inwestycji

2017-03-23

Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, że obecnie trwają prace planistyczne. Radni Gminy Kazimierz Biskupi uchwałą nr XXXI/257/16 przystąpili do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów.

Zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje dotyczące zadania. Przypominamy również, że wszystkie sugestie, pytania oraz wątpliwości związane z inwestycją można kierować do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Zawarcie umowy na realizację inwestycji

2017-02-13

20 lipca 2016 roku w Warszawie, PSE S.A. oraz konsorcjum firm: PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o. i Energo-System S.A., zawarły umowę na:

  • rozbudowę stacji 400/220/110 kV Pątnów,
  • budowę metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice - Pątnów od istniejącego słupa nr 10 do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów.